Parselasyon

Parselasyon Planlarını kim yapar öncelikle bundan bahsedelim. Parselasyon Planlarını Özel Harita Büroları yada Belediyelerce hazırlanır.

Taşınmaz malları ayırma işlemi anlamına gelen parselasyon, parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılıyor.
parselasyon

Parselasyon planı, uygulama imar planına, mevzuata ve plan notlarına uygun yapılaşmaya temel oluşturmak ve kamu hizmet alanlarının kamu eline geçişini sağlamak amacı ile hazırlanıyor. Bir başka deyişle “Parselasyon nedir?” sorusunu yanıtlamak gerekirse; Parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerinde esas alınan arazi ve arsa düzenleme işlemini gösteren plan, parselasyon planıdır.

Söz konusu parselasyon planları, imar planlarına göre yapılıyor. Parselasyon belediye ve mücavir alan içinde ise belediye encümeni; belediye ve mücavir alan dışında ise il idare kurulunun onayından sonra yürürlüğe giriyor.

Bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılıyor. Bu sürenin sonunda kesinleşip, tashih edilecek planlar hakkında da bu hüküm uygulanıyor.

Kesinleşen parselasyon planları tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderiliyor. Bu daireler ilgililerin muvafakatı aranmaksızın, sicilleri planlara göre re’sen tanzim ve tesis ediliyor.