Aplikasyon İşlemleri

gmIqqZ1Wnh

Aplikasyon kelime manası yer tespitdir,Halk arasında kadastrocular yer göstermeye gelecek diye bir tabir kullanılır.

Aplikasyon sözlük manası tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yeniden belirtilmesidir.

Aplikasyon (yer tesbiti), tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yeniden belirtilmesidir.

Aplikasyon işini hızlı bir şekilde yaptırmak istiyorsanız Ertürk Haritayı tercih edebilirsiniz.

MAVINCI SIRIUS PRO (İHA) İle Fotogrametrik Halihazır Harita Üretimi

gmIqqZ1Wnh

Mavinci İnsansız Hava Aracı ile ;

Sayısal Arazi Modelleme,
Ortofoto Harita Üretimi,
​​​3B Kent Haritaları,
Arkeolojik Alanların Ölçümü ve Yapıların Tespiti,
Hacim Hesaplamaları​,
işlemlerini siz müşterilerimize kısa sürede ve yüksek çözünürlükte sağlamaktayız.​

İfraz

gmIqqZ1Wnh

Ayırma (ifraz) tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir. Ayrılacak taşınmaz malların üzerinde, rehin, irtifak hakkı veya şerh var ise bütün hak sahiplerinin muvafakatlarının alınması zorunludur.

Parselasyon

gmIqqZ1Wnh

Parselasyon Planlarını kim yapar öncelikle bundan bahsedelim. Parselasyon Planlarını Özel Harita Büroları yada Belediyelerce hazırlanır.

Taşınmaz malları ayırma işlemi anlamına gelen parselasyon, parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark gibi kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılıyor.
parselasyon

Parselasyon planı, uygulama imar planına, mevzuata ve plan notlarına uygun yapılaşmaya temel oluşturmak ve kamu hizmet alanlarının kamu eline geçişini sağlamak amacı ile hazırlanıyor. Bir başka deyişle “Parselasyon nedir?” sorusunu yanıtlamak gerekirse; Parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerinde esas alınan arazi ve arsa düzenleme işlemini gösteren plan, parselasyon planıdır.

Söz konusu parselasyon planları, imar planlarına göre yapılıyor. Parselasyon belediye ve mücavir alan içinde ise belediye encümeni; belediye ve mücavir alan dışında ise il idare kurulunun onayından sonra yürürlüğe giriyor.

Bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılıyor. Bu sürenin sonunda kesinleşip, tashih edilecek planlar hakkında da bu hüküm uygulanıyor.

Kesinleşen parselasyon planları tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderiliyor. Bu daireler ilgililerin muvafakatı aranmaksızın, sicilleri planlara göre re’sen tanzim ve tesis ediliyor.

Kamulaştırma İşlemleri

gmIqqZ1Wnh

Kamulaştırma işi, devletleştirme, istimlak, kamu yararı gözetilerek şahısa ait taşınmazların belli bir proje amacına göre yol, okul, hastane ve bunun gibi kamunun ortak kullanımı ihtiyaçına hizmet verme amacıyla ilgili kanun hükümlerinin uygulanması işlemidir.

Halihazır Harita

gmIqqZ1Wnh

Halihazır Harita içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir. Halihazır Harita’da nirengi, RS noktaları, poligon noktaları, binalar, binaların kat adedi, yollar, kaldırımlar, sokaklar, yol ve sokak dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel sınırları ve numaraları vb. çalışılan alanda bulunan her şey gösterilir. Halihazır Haritalar, “1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planlarının Yapım Yönetmeliği” esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır. Kısaca tanımlamak gerekirse, belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarım çalışmaları, uygulaması ve işletmesi, imar planı ve yukarıda belirtilen diğer projelerin gerçekleşmesi amacıyla belediyelerce veya İller Bankası’nca yaptırılan büyük ölçekli haritalara Halihazır Harita denilir. İmar Planı sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak olan yapıların ruhsat alabilmesi için Mevzi İmar Planı’nın dolayısıyla da Halihazır Haritası’nın hazırlatılması gerekmektedir.